top of page
Foggy Forest

DOTACE

100 %

do 250 tis Kč

Program: Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů

Individuální projekty

Zahájení příjmu: 2. 8. 2021

Ukončení příjmu: 31. 12. 2023

Celková alokace: 200 mil. Kč

PODMÍNKY

DOTACE

LOGO_vysadba.png
KDO MŮŽE ŽÁDAT

 

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

MÍRA PODPORY

 

100 % ze způsobilých výdajů

VÝŠE PODPORY

 

151 - 250 tis. Kč  na jeden projekt

TERMÍNY

 

Zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2021
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023 nebo vyčerpání alokace

PODMÍNKY DOTACE

 

Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.

Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu.

Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů.

Výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku.

Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb.

Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů.

Podmínky dotace
DOKUMENTY ke stažení

 

Plný text výzvy ke stažení zde: Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů (PDF)

Podporované aktivity

PODPOROVANÉ

VÝDAJE

1) Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu /pouze mimo zastavěné území/, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu) a dále výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy dle čl. 9 písm. h)

2) Výdaje na pořízení výrobků, či zařízení potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby

3) Výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření v požadovaném rozsahu

4) Výdaje související s publicitou projektu

VÝŠE PODPORY

NA PROJEKT

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity.

Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm - 1 500 Kč/ks

Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm - 3 000 Kč/ks

Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více  - 4 000 Kč/ks

(*podmínkou je zajistit následnou péči po dobu 3 let a zajištění udržitelnosti 10 let)

Pořízení závlahy - 1 000 Kč/ ks vysazený strom

Odborný posudek a technický dozor - 10 %  z celkové výše podpory

Jsme společnost nabízející komplexní řešení. Jsme držiteli příslušných oprávnění pro vypracovaní odborných posudků a pro výkon technického dohledu. Jsme držitelé autorizace ČKAIT pro pozemní a vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství.

KONZULTACE ZÁMĚRŮ - zdarma

 

Neváhejte se na nás obrátit s konzultací záměru. Společně prodejme přijatelnost projektu a doporučíme vhodný postup pro úspěšné získaní dotace a následnou realizaci projektu. 

ODBORNÝ POSUDEK

 

Zpracujeme odborný posudek ve smyslu § 4 odstavce 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, v aktuálním znění. Odborný posudek bude zpracovaný odborně způsobilou osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví. Základem odborného posudku je plán zamýšlených výsadeb, ze kterého musí být patrný aktuální i cílový stav řešeného území, včetně osazovacího plánu s konkrétními druhy vysazovaných dřevin, s vyznačením hranic a čísel dotčených pozemků.

PŘÍPRAVA A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

Na základě plné moci připravíme a podáme žádost o dotaci a postaráme se o její schválení. Žadateli po schválení dotace přichází akceptační dopis a může zahájit realizaci.  Následně po realizaci zajistíme proplacení žádosti o dotaci.

NÁKUP VÝSADBY, ZÁVLAHY A REALIZACE

 

Pomůžeme vám najít vhodného dodavatele sazenic nebo realizační firmu která výsadbu provede. Můžeme navrhnout a zajistit dodání závlahy a služby následné péče.

ODBORNÝ TECHNICKÝ DOZOR

 

Můžeme zajistit odborný technický dozor při výsadbě a realizaci projektu 

NAŠE

SLUŽBY

Naše sužby

KONZULTACE

ZDARMA

Climate CZ s.r.o.

Na Struze 227/1

Praha 1, 110 00

Email:
Tel:  

NAŠE ADRESA

9:00 - 17:00 

Pondělí - Pátek

OTEVÍRACÍ DOBA
KONTAKTUJTE NÁS - KONZULTACE ZÁMĚRŮ
Kontakty
LOGO_vysadba.png
g3953_2.png
NAŠE DALŠÍ PROJEKTY
bottom of page